fbpx

Σεμινάριο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 600 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Την ίδια ώρα που χιλιάδες ενδιαφερόμενοι επικεντρώνονται στα μητρώα των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, υφίσταται ένα μητρώο στελεχών που ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί την αξία και την προοπτική του. Ένα μητρώο στο οποίο πρακτικά είναι ελάχιστοι εγγεγραμμένοι. Ενδεικτικά, σε ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν μόλις 144 στελέχη ΣΥΥ.

Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) ορίζονται οι δράσεις και ενέργειες που απευθύνονται σε μεμονωμένα άτομα ή/και ομάδες ατόμων, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. Πρακτικά αναφερόμαστε σε Υπηρεσίες και Φορείς που ασχολούνται, στοχεύουν και σχετίζονται με:
1. ατομική και ομαδική στήριξη ομάδων πληθυσμού (αλλοδαποί, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.ά.)
2. κατάρτιση προγραμμάτων παρέμβασης για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
3. επαγγελματικό προσανατολισμό και εκμάθηση τεχνικών ανεύρεσης εργασίας
4. υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ενημέρωσης για ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/δομές
5. υπηρεσίες και παροχές προνοιακού χαρακτήρα και παραπομπής σε αντίστοιχες υπηρεσίες/ δομές κ.α.

Τι περιλαμβάνει η δουλειά του Συμβούλου Σταδιοδρομίας :

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει, οργανώνει, προετοιμάζει και υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου.

Επιπροσθέτως, αποτυπώνει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική και παράλληλα αναπτύσσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άποψη της εμβέλειας ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλύπτει το φάσμα των υποστηρικτικών δράσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου δια βίου, και κυρίως σε δύο βασικούς τομείς της ζωής του: στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην απασχόληση.

Ειδικότερα, εκτελεί όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

• Σε όσους έχουν Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master ή Διδακτορικό) Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή/και Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

Αναγκαιότητα Σεμιναρίου:

Το σεμινάριο αναγνωρίζεται και προσμετράται για να αποκτήσετε Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος «Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού» βάση του Νόμου 4386/άρθρο 42 & μοριοδοτείται σε προκηρύξεις Δημοσίου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Με τον νέο νόμο 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο ενδιαφερόμενος-η θα πρέπει να κατέχει Βεβαίωση Τίτλου Σπουδών από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) με άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και την προβλεπόμενη προϋπηρεσία.

Το ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ κατέχει σχετική άδεια λειτουργίας απο τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό μητρώου 2000156

Οφέλη Σεμιναρίου:

 • Μέγιστη μοριοδότηση σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο εκπαιδευτή σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΠΣΕΚ κλπ).
 • Σημαντικό, μοριοδοτούμενο προσόν για όλους όσοι επιδιώκουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης και δημόσιας Διοίκησης.
 • Προσόν για εργασία ως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (πιστοποιημένο) σε ιδιωτικές και δημόσιες Δομές ΣΥΥ.
 • Πλεονέκτημα στις προσλήψεις Συμβούλων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα διεξάγεται με το μεικτό μοντέλο μάθησης (blended learning). Έχει συνολική διάρκεια 550 ώρες και διακρίνεται σε ένα θεωρητικό (300 ώρες) και σε ένα πρακτικό μέρος (250 ώρες).

Περιλαμβάνει:

 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Είδη της Συ.Ε.Π. (Συ.Ε.Π. στην εκπαίδευση, την απασχόληση, εργασιακή συμβουλευτική, Συ.Ε.Π. ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ).
 • Ιστορική εξέλιξη και κοινωνικός ρόλος της Συ.Ε.Π. στην Ελλάδα, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους ομάδων-στόχου, πολυπολιτισμική διάσταση Συ.Ε.Π. και χαρακτηριστικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους ομάδων-στόχου, πολυπολιτισμική διάσταση Συ.Ε.Π. και χαρακτηριστικά ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Βασικοί άξονες εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών, νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Συ.Ε.Π.
 • Λειτουργίες Συ.Ε.Π. (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ) – Επιμέρους είδη και στάδια ανά λειτουργία, δράσεις και μεθοδολογία ανάπτυξης των λειτουργιών
 • Αρχές επικοινωνίας, αρχές βιωματικής μάθησης.
 • Τύποι και μορφές υποστηρικτικού υλικού Συ.Ε.Π., προδιαγραφές και λειτουργία εποπτικών μέσων και διευθέτησης χώρου παροχής Συ.Ε.Π.
 • Υλικό πληροφόρησης των χρηστών σχετικά με την Συ.Ε.Π., την εκπαίδευση, την απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Διασφάλιση Ποιότητας των Υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (έννοια, τρόποι και μέσα αξιολόγησης των υπηρεσιών Συ.Ε.Π.).
 • Διερεύνηση αναγκών ωφελούμενων.
 • Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία της Συ.Ε.Π.
 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας.
 • Υλικοτεχνικές υποδομές και μέσα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση υπηρεσιών Συ.Ε.Π.
 • Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη των συμβούλων (έννοια, είδη, συχνότητα επιμόρφωσης, εποπτεία των συμβούλων).
 • Προβολή των υπηρεσιών Συ.Ε.Π. (δράσεις και υλικό προβολής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.), διεύρυνση της Πρόσβασης στις Υπηρεσίες ΣυΕΠ.
 • Συνεργασία και συντονισμός των υπηρεσιών ΣυΕΠ.
 • Συμβουλευτική Κινητικότητας.
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, Μεθοδολογία Υποστήριξης και Ενημέρωσης ομοτίμων ((peer support).
 • Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ΣυΕπ και την επαγγελματική πρακτική.

Τί περιλαμβάνει η διαδικασία πιστοποίησης

Η Διαδικασία Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ. προβλέπει την παρουσίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη ενώπιον της Επιτροπής Πιστοποίησης Στελεχών Σ.Υ.Υ., Σχεδίου Παρέμβασης με αναφορά σε ομάδα– στόχο ή και μεμονωμένο άτομο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας και σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα ή/και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.

Το Σχέδιο Παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Το γενικό σκοπό του Σχεδίου Παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα

• Την περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Την ανάλυση των αναγκών της ομάδας στόχου ή/και του ατόμου όπου απευθύνεται το Σχέδιο Παρέμβασης

• Τους άξονες ενεργειών στους οποίους εντάσσονται οι προτεινόμενες δράσεις (διάγνωση αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, επαγγελματικός προσανατολισμός κ.ά.)

• Την περιγραφή δράσεων και τους ειδικότερους στόχους ανά ομάδα δράσεων ή/και δράση

• Την τεκμηρίωση επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών και προσεγγίσεων

• Την αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή του Σχεδίου Παρέμβασης.

Το Σχέδιο Παρέμβασης αφορά ρητά στην ανάπτυξη δράσεων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στις οποίες προβαίνει ο ίδιος ο υποψήφιος, ως Στέλεχος Σ.Υ.Υ.. Το Σχέδιο Παρέμβασης θα παρουσιαστεί και αναπτυχθεί εντός 20 λεπτών. Θα ακολουθήσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του Σχεδίου Παρέμβασης, διάρκειας 10 λεπτών.

Διαβάστε περισσότερα: ΕΟΠΠΕΠ: Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) – iPaideia.gr

Διάρκεια σεμιναρίου:
600 ώρες

Μεικτό Μοντέλο (Blended Learning)

Τηλέφωνο: 2310888314

Email: info@kekdrasi.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ ΚΒΔΜ "Κέντρο Δια Βίου Μάθησης" Πιστοποιημένο ΚΕΚ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις για την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).