fbpx

Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή» εξετάζει τα ζητήματα της ειδικής αγωγής του παιδιού και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για τα θέματα της Δυσλεξίας, των Μαθησιακών Δυσκολιών, των Διάχυτων Εκπαιδευτικών Αναγκών, του Συνδρόμου Άσπεργκερ, του Αυτισμού, των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής και του συνδρόμου Down. Περιγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και παρουσιάζονται παιδαγωγικές μέθοδοι κατάλληλες για το σχολείο και το σπίτι. Απαντάται το ερώτημα «Τι είναι ένα σχολείο για όλους;» και εξετάζεται εάν και πώς λειτουργεί η συνεκπαίδευση στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, καθώς και σε μη ειδικούς ή γονείς μαθητών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν σφαιρική ενημέρωση για τα ανωτέρω θέματα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Παιδαγωγική της ένταξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διεπιστημονική αξιολόγηση – διαφορική διάγνωση – διαγνωστικά και ανιχνευτικά κριτήρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σχέση δυσκολιών μάθησης με διαταραχές νοημοσύνης και σχολική υποεπίδοση

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ψυχοπαθολογία – κατηγοριοποίηση διαταραχών – Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές – Μαθησιακές Δυσκολίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Προβλήματα ακοής – προγράμματα παρέμβασης – Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) – Προβλήματα επικοινωνίας – προγράμματα παρέμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Μαθητές με νοητική ανεπάρκεια (ν.α.) και εκπαίδευσή τους- έννοιες – ορισμοί – κατηγοριοποιήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ερμηνευτικές προσεγγίσεις – διάκριση της νοητικής ανεπάρκειας από άλλες διαταραχές στην ανάπτυξη (μαθησιακές δυσκολίες)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Η νοητική ανεπάρκεια ως κοινωνικό πρόβλημα (κοινωνικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων με νοητική ανεπάρκεια, δια βίου εξάρτηση από άλλους, κοινωνικές σχέσεις, στίγμα, κοινωνική ταυτότητα)

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Αυτοπροσδιορισμός και νοητική ανεπάρκεια- Κουλτούρα συνομηλίκων, παρέες συνομηλίκων και κριτήρια ένταξης σ’ αυτές- κοινωνική ένταξη – ποιότητα ζωής – προγράμματα παρέμβασης

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Αξιολόγηση λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά με ν.α. -κλίμακες αξιολόγησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Ανασκόπηση της εκπαίδευσης των παιδιών με ν.α. (διεθνώς και στην Ελλάδα) – εκπαιδευτική πολιτική, δομές, στόχοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών με ν.α., λειτουργικά προγράμματα – στόχοι εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης – δομές και περιεχόμενο

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σε Τμήματα ένταξης για την ένταξη μαθητών με ν.α. στις παρέες των συνομηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σε ειδικά σχολεία στην προσέγγιση των λειτουργικών προγραμμάτων- ο ρόλος της οικογένειας – συμβουλευτική υποστήριξη – οικογενειοκεντρικές προσεγγίσεις

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια. Οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, τόσο στη συμμετοχή τους στο μαθησιακό πρόγραμμα, όσο και στις σχέσεις τους με τους μη ανάπηρους συνομηλίκους τους.

Μέχρι σήμερα, το σχολείο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες αυτών των μαθητών, γεγονός που έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους και τις οικογένειές τους και οδηγεί σε αδιέξοδο τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται μαζί τους.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν όλες οι πτυχές αυτών των προβλημάτων, θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επιμορφούμενων σε παιδαγωγικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη ανάπτυξη στον μέγιστο δυνατό βαθμό της ικανότητας των μαθητών αυτών στην αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση μέσα σε κοινωνικές σχέσεις.

Η αξιολόγηση του σεμιναρίου γίνεται με την εκπόνηση 10 θεωρητικών εργασιών που αναφέρονται σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

  • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
  • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
  • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει  πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία). Επιπλέον, διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης (classroom) και συνεχή ανατροφοδότηση μέσω forum αυτής.

ης δεξιοτήτων λόγου και επικοινωνίας, πρακτικών, λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων – αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας
– Προγράμματα υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη των παιδιών με ν.α. στις ομάδες των συνομηλίκων στο σχολείο, στη γειτονιά και στο οικογενειακό περιβάλλον – παράλληλα με τη βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης του στίγματος