fbpx

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Το Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 4:Σύνδεση με αγορά εργασίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση Ομάδων
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κατάρτιση προγράμματος σπουδών
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την ΕΕΚ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Καλές Πρακτικές σε Δομές ΕΕΚ

Στόχοι του προγράμματος:
Α) Σε επίπεδο γνώσεων
• να αποσαφηνίζουν τις έννοιες και τους όρους που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• να περιγράφουν και συγκρίνουν το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
• να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας
• να περιγράφουν τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτή κατάρτισης.
Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων
• να ταξινομούν τους φορείς επιμόρφωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• να γνωρίζουν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που έχει η εργασία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• να μπορούν να διαγνώσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενούς τους και να διαχειρίζονται το βασικό εργαλείο των δομών αυτών: την ομάδα.
Γ) Σε επίπεδο στάσεων
• να υιοθετούν θετική στάση προς την επαγγελματική κατάρτιση.
• να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας του δικτύου κατάρτισης
• να αμφισβητούν τα στερεότυπα που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση και να μην τα αποδέχονται.
Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, τρόπων επίτευξης ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και την εν γένει επίτευξη των όρων του μαθησιακού συμβολαίου.
Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευόμενων στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας, να αναγνωρίζουν το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).
Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης
Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων
Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα,
Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού,
Σε γονείς, Σε ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους,
Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Δομές Δια Βίου Μάθησης και επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών
Εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/25-07-2016 : Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
Εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. : K1/122390/25-07-2016, Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.
Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)
Η αξιολόγηση του σεμιναρίου γίνεται με την εκπόνηση 10 θεωρητικών εργασιών που αναφέρονται στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία). Επιπλέον, διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης (classroom) και συνεχή ανατροφοδότηση μέσω forum αυτής.