fbpx

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Υποστήριξη Προσφύγων – Μεταναστών

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγικές και εννοιολογικές διευκρινίσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σύνθεση – ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιδράσεις (στερεότυπα, οικογένεια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση και εκφάνσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Αρχική συνδρομή και εκπαιδευτική υποστήριξη σε (νεοαφιχθέντες) πρόσφυγες μαθητές

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διδακτικά μοντέλα ένταξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Βασικό (συναφές) Νομοθετικό Πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ένταξη και Επανένταξη Μεταναστών

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες Προσφύγων

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διαχείριση της διαπολιτισμικής σχολικής τάξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Καλές Πρακτικές ένταξης και μάθησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Αρχικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαιδευτική Πληροφόρηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Η εκπαίδευση των παιδιών από οικογένειες των μεταναστών ή των προσφύγων είναι ακόμα ελάχιστα ανεπτυγμένη και πολλαπλά ανεπαρκής.

Η διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού στο σχολείο είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δέσμευση της πολιτείας να εφαρμόσει μια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, τα πορίσματα της επιστήμης, καθώς και τα αποτελέσματα καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων ή πειραματικών προγραμμάτων που έχουν εφαρμοστεί στο πεδίο της εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών.

Αυτή η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας κάνει αισθητή την ανάγκη ευαισθητοποίησης και εγρήγορσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στην εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, πέραν της απλής αντιμετώπισης του γλωσσικού προβλήματος.

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος της επιμόρφωσης είναι να ευαισθητοποιήσει απέναντι στην ετερότητα, τη γνώση, την αποδοχή και το σεβασμό του διαφορετικού, έτσι ώστε να γίνει ένα «άνοιγμα» στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των πολυπολιτισμικών εμπειριών και των ιδιαιτεροτήτων ως πηγής γνώσης και προσωπικής ανάπτυξης και να δώσει χρήσιμα εφόδια στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τα στελέχη της εκπαίδευσής καθώς και στους φοιτητές των σχετικών επιστημών, για τον ευαίσθητο ρόλο που αναλαμβάνουν προκειμένου να διαχειριστούν την πολυπολιτισμική πραγματικότητα μέσω της διδασκαλίας και να τη χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για την κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη όλων των μαθητών.

Παράλληλα, κομβικός μαθησιακός στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν πολύτιμη αρωγή στους επιμορφούμενους για την επίτευξη ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης στην εκπαίδευση των αλλόγλωσσων μαθητών και νέων.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

1. για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

  1. γιαΕκπαιδευτές Ενηλίκωνστα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
  2. γιαΚοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κλπ του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3915/192/15.04.2016 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
  3. Από Δήμους, ΜΚΟ και ΥΠΠΕΘστην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών
  4. Παράλληλα, εν αναμονή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για πρόσφυγες και μετανάστες άνω των 15 ετών που αναμένεται να συμμετέχουν 5.000 άτομα, αποτελεί ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο τόσο για φιλολόγουςόσο και σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.Ενδεικτικά, παρέχει τα γνωστικά εφόδια σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν π.χ. σε δήμους και υπηρεσίες Α’ Υποδοχής-Ασύλου (βλ. Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ 6/2016, Αρ. Πρωτ.:50988/23.06.2016).

Η αξιολόγηση του σεμιναρίου γίνεται με την εκπόνηση 10 θεωρητικών εργασιών.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης

  • Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
  • Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
  • Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση εργασιών και test αυτοαξιολόγησης).

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει  πλήρες HANDBOOK για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία). Επιπλέον, διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης (classroom) και συνεχή ανατροφοδότηση μέσω forum αυτής.